Image
Ivo Stopner.
Ivo Stopner. Bild: Maria Olsson Äärlaht

Kraftigt ökade vakanser för Hufvudstaden

Bolag Hufvudstaden redovisar ett svagt bokslut med ett rejält negativt resultat på nästan 1,5 miljarder kronor och en vakansgrad som rusat till 8,2 procent.
Publicerad den 19 Februari 2021

Januari–December 2020:
Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 7 procent till 1 768 mnkr (1 896), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter samt ökade hyres- och kundförluster för butiker och restauranger till följd av covid-19.
Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 1 237 mnkr (1 373). Minskningen om 10 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger.
Årets resultat efter skatt uppgick till -1 462 mnkr (3 146), motsvarande -7,13 kronor per aktie (15,25). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,50 kronor per aktie (3,90). Sänkningen sker mot bakgrund av genomfört aktieåterköp, kommande investeringar och 2020 års lägre resultat.
Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (47,7), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 173 kronor per aktie (185). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2 930 mnkr (2 727).
Soliditeten uppgick till 60 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,1 gånger (11,4).
Hyresvakansgraden vid årets slut var 8,2 procent (5,0). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7 procent (1,7).

Påverkan från covid-19:
Tredje kvartalets stabilisering av covid-19- pandemin kom av sig då en andra våg slog till under årets sista kvartal. Belastningen på sjukvården ökade, dödstalen steg och den ekonomiska aktiviteten bromsade in.

Myndigheterna uppmanade till ytterligare social distansering med rekommendationen att arbeta hemifrån. Julhandeln påverkades kraftigt av restriktioner och direktiv. Turismen har varit fortsatt starkt begränsad och i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg har den i princip upphört. Nöjes- och kulturutbudet har till stora delar varit helt nedstängt i samhället. En ljuspunkt är att vaccineringen mot covid-19 påbörjades i slutet av 2020, med ökad takt under första halvåret 2021.

Hufvudstadens centralt belägna fastigheter och marknadsplatser i Sveriges två största städer har upplevt en fortsatt påverkan av effekterna från covid-19. Detta då citylägen inte har lika många boende i närområdet och flöden av folk som arbetar i city minskat avsevärt. Tredje kvartalets stabilisering och viss återhämtning av både kundflöden och försäljningssiffror byttes mot färre kunder och ökade försäljningstapp under fjärde kvartalet.

Betalningsförmågan under kvartal 2-4 har varit försvagad för många av våra hyresgäster inom butik och restaurang. I årsbokslutet för 2020 uppgår hyresrabatter i samband med covid-19 till cirka 123 miljoner kronor efter ersättning från staten enligt lokalhyresstödpaketet under kvartal 2. Av dessa avser cirka 31 miljoner kronor rabatter för kvartal 4. Periodens resultat har även påverkats av ökade kostnader för hyres- och kundförluster.

Hufvudstaden har ofta långa relationer med sina hyresgäster, vilket är en viktig del i vår affärsmodell. Vi stödjer hyresgästerna i deras lokalfrågor, såväl i tider av framgång som i motgång. Dialoger fortgår även under kvartal 1 2021 för att på bästa affärsmässiga sätt överbrygga den här utmanande perioden. Resultatet från vår löpande verksamhet bedöms därför bli påverkat även under kommande kvartal.

Hufvudstaden följer myndigheternas rekommendationer och direktiv för hur smittspridningen ska hanteras. Verksamheten har förändrats, både vad gäller butiker, restauranger och kontorslokaler. Arbetet med utvecklingsprojekt fortskrider där pågående och beslutade projekt genomförs enligt plan. Hufvudstadens finansiella ställning är fortsatt stark med goda förutsättningar att fortsätta utveckla våra fastigheter och marknadsplatser.

Pandemin har sannolikt påskyndat samhällsförändringar men vår övertygelse är dock att människor även i framtiden kommer vilja mötas, både i arbets- och privatliv. Det personliga mötet skapar möjligheter till utbyte av idéer, innovation och affärer samt kultur och upplevelser. Kontor, butiker och restauranger är en förutsättning för detta. Centralt belägna fastigheter i Sveriges två största städer bedöms därför fortsatt vara attraktiva och vi är övertygade om att vår affärsmodell, när det sker en återgång till mer normala förhållanden, skapar förutsättningar för en god resultatutveckling.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Här kan 500 bostäder tillföras i ny plan

Bygg/Arkitektur Stockholms stad vill utveckla området kring trafikplats Nyboda i Söderort till en mer attraktiv och integrerad stadsmiljö. Planen som ska tas fram kan innebära att 500 nya bostäder och cirka 2 500 nya arbetsplatser tillförs i området.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY