Image
Robert Boije.

SBAB: Kraftiga prisfall i Stockholm och Malmö – men ännu ingen generell räntefrossa

Bostäder Priserna på villor föll med mer än tre procent i Storstockholm och Stormalmö medan de steg marginellt i Storgöteborg. Lägenhetspriserna föll svagt i Storstockholm och Storgöteborg, medan de ökade svagt i Stormalmö. Justerat för normala säsongsmönster var prisökningstakten för riket som helhet 0,4 procent under april. Detta visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under april.


Robert Boije, Sofia Ljungdahl och Johan Nyhus.

Fler röster om startlånen: "Bästa på många år" – eller "hårt slag i luften"

Bostäder Branschen är överlag positiv till förslaget om de nya startlånen.
Men SBAB:s chefsekonom kallar det "ett slag i luften" och menar att det inte blir någon större skillnad jämfört med blancolån.


Robert Boije.

Brett fallande bostadspriser i december

Bostäder Huspriserna sjönk i alla regioner i december och allra mest i Storgöteborg följt av Norra Sverige. Lägenhetspriserna föll i fyra av sex regioner och som mest i Norra Sverige. Prisnedgångarna på både hus och lägenheter i Norra Sverige de senaste tre månaderna sticker ut jämfört med övriga regioner. Detta visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under december.


Robert Boije.

SBAB: Tydlig trend mot överproduktion av hyresrätter

Bostäder Det finns en tydlig trend mot att det byggs för många hyresrätter i Sverige som helhet i förhållande till efterfrågan och jämfört med både småhus och bostadsrätter. I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter – detta när hänsyn tas till hushållens efterfrågan mätt utifrån deras betalningsförmåga. Detta enligt SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för tredje kvartalet 2021.


Robert Boije.

SBAB: Bostaden används inte som bankomat i Sverige

Ekonomi/Finansiering En stor majoritet av alla bostadsägare, 71 procent, har bolån på maximalt 2 miljoner kronor. De som har störst bolån har också störst finansiellt sparande. Endast 16 procent av bostadsägarna har belånat bostaden för annan konsumtion än boende någon gång under de senaste fem åren. Detta visar årets bolåne- och sparandeundersökning från SBAB.


Robert Boije.

Bostadspriserna: Ökningstakten bromsade in i maj

Bostäder Bostadspriserna fortsatte upp under maj med undantag för bostadsrätter i mellersta Sverige som föll med 0,4 procent. Ökningstakten var dock överlag lägre i maj än under april, särskilt för villor. Det visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under maj.


Robert Boije.

SBAB: Fallande lägenhetspriser i Stockholm men stigande i Malmö och Göteborg i december

Bostäder Priserna på lägenheter föll i december i Storstockholm medan de fortsatte att stiga på småhus, enligt SBAB. I Storgöteborg och Stormalmö gällde det omvända på lägenheter respektive hus. Mest steg lägenhetspriserna i Stormalmö samtidigt som småhuspriserna föll tillbaka som mest i samma region. Bokslutet för hela 2020 gav markant stigande bostadspriser överlag, trots corona.


Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB: Bostadspriserna steg i hela Sverige i oktober – men risk för bakslag

Bostäder Priserna på både lägenheter och hus steg i hela Sverige i oktober, enligt SBAB. Mest steg lägenhetspriserna i Malmö (2,1 procent) och huspriserna i Södra Sverige (3,0 procent). I Storstockholm och Storgöteborg steg lägenhetspriserna med 0,8 respektive 0,4 procent och huspriserna med 0,5 respektive 1,2 procent. Mätt sedan årsskiftet har priserna på både lägenheter och hus stigit markant – detta trots ett av de värsta åren i svensk ekonomi någonsin. Men risk för bakslag kan inte uteslutas vid en andra omfattande smittspridningsvåg.


Robert Boije.

Bopriser på all-time-high i stora delar av landet

Bostäder Bostadspriserna fortsatte att stiga i augusti på både lägenheter och villor i samtliga regioner i Sverige med undantag för lägenhetspriserna i Storgöteborg som stod stilla. Detta innebär att bopriserna nu har stigit brett ända sedan årsskiftet trots coronakrisen. Villapriserna har stigit som mest och i Norra Sverige med hela 23,8 procent under året. Med undantag för Storstockholm och Storgöteborg är bopriserna därmed på all-time-high, enligt SBAB.


Robert Boije.

SBAB om boprisförväntningarna – framtidstro har ersatt djup pessimism

Bostäder En stor majoritet av bostadsägarna spår stigande bopriser på både ett och tre års sikt, enligt SBAB. Det är en dramatisk uppgång jämfört med förra kvartalet.


Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB: Fortsatt stigande bostadspriser i juli

Bostäder Under juli steg lägenhetspriserna i samtliga regioner utom i Storstockholm där de sjönk med 0,3 procent. Mest steg lägenhetspriserna i Stormalmö och södra Sverige. Under samma period steg också villapriserna i alla regioner utom Storgöteborg där de sjönk med 1 procent. Mätt sedan årsskiftet visar samtliga regioner prisuppgångar för både lägenheter och villor utom Storstockholm där lägenhetspriserna stått stilla sedan dess. Därmed syns – så här långt – inga stora negativa coronaeffekter på bostadspriserna.


Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB: Fortsatt bred prisuppgång på bostäder i juni

Sverige Villapriserna fortsatte att stiga i samtliga regioner under juni. Lägenhetspriserna steg i Storstockholm, Storgöteborg och Södra Sverige, medan de sjönk svagt i Stormalmö, norra- och mellersta Sverige. Mätt sedan årsskiftet syns inga coronaeffekter i bostadspriserna att tala om, det skriver SBAB i sitt SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för juni.


Robert Boije.

SBAB: Låga bostadsräntor i många år – även vid risk för finansiell turbulens

Bostäder Bostadsräntorna förblir låga under lång tid framöver. Strukturella faktorer som bidrar till fortsatt låga realräntor och en mycket expansiv penningpolitik i kölvattnet av coronakrisen samt den redan innan coronakrisen låga inflationen talar för det. Inte ens om coronakrisen skulle bli utdragen i tid med risk för begynnande finansiell turbulens och stigande riskpremier, finns starka skäl att tro att bostadsräntorna skulle öka särskilt mycket. Detta menar SBAB i sin nya Boräntenytt.


Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB: BNP faller med knappt sex procent i år men bostadsmarknaden står pall

Sverige SBAB har kommit med en ny rapport för Sveriges ekonomi och bostadsmarknad. I kölvattnet av coronakrisen faller svensk BNP med 5,8 procent i år, menar bolaget. Under tredje kvartalet i år ökar dock den ekonomiska aktiviteten markant. BNP bedöms växa med tre procent nästa år. Trots det fortsätter arbetslösheten att öka ända upp till tio procent nästa år. Bostadspriserna har påverkats marginellt av coronakrisen så här långt och väntas stå fortsatt pall, förutsatt att arbetslösheten inte ökar betydligt mer än i prognosen. Däremot faller bostadsinvesteringarna tydligt som ett resultat av coronakrisen.


Robert Boije.

SBAB: Balans för hyresrätter – fortsatt underskott på villor

Bostäder Det råder balans mellan efterfrågan och utbudet på nya bostadsrätter i Sveriges tre storstadslän och i de flesta regionstäderna. I de regionstäder och kommuner där utbudet av nya bostadsrätter de senaste åren varit större än efterfrågan går trenden mot balans. Det förklaras troligen av den betydligt lägre byggtakten sedan toppåret 2017. Underskottet på nyproducerade villor i många områden består. Det kan delvis förklara varför villapriserna påverkats mindre negativt av coronakrisen än bostadsrätterna. Detta enligt SBAB Booli Housing Market Index.


SBAB: Störst boprisfall i april i områden med utbredd smittspridning

Sverige Priserna på bostadsrätter föll i Stockholm, Göteborg och Malmö under april med 3,6, 0,9 respektive 3,0 procent. För hus var motsvarande siffror -2,9, 0,1 respektive -4,0 procent. I såväl Stockholm som Göteborg har dock prisfallen varit måttliga sedan början av året medan prisutvecklingen, trots de senaste veckornas prisfall, varit positiv i Malmö. Bostadspriserna i mellersta Sverige har drabbats hårdare än i norra och södra Sverige. Det är tydligt att priserna påverkats som mest i de områden där Coronasmittan varit som mest utbredd. Nytt prisindex från SBAB och Booli visar prisfall i flera regioner under april.


Robert Boije.

SBAB: Bostadsmarknaden står emot väl till och med tredje veckan i april

Bostäder Coronakrisen bedöms sammantaget så här långt ha haft måttliga effekter på bostadsmarknaden i Sverige. Det är SBAB:s bedömning utifrån marknadsstatistik till och med tredje veckan i april. Utbudet på andrahandsmarknaden, annonstider och andelen prissänkta bostäder har överlag ökat men prisrörelserna är överlag måttliga. Trots en viss nedgång den allra senaste tiden i kvadratmeterpriserna på särskilt bostadsrätter i vissa områden – bland annat Stockholms län, där coronasmittan varit mest utbredd – ligger de fortfarande kvar på högre nivåer eller i paritet med hur det såg ut vid ingången av året. För nyproducerade lägenheter har kvadratmeterpriserna stigit något i Sverige som helhet, men också i Stockholms och Skåne län.


Robert Boije.

SBAB: Bostadsmarknaden opåverkad av corona så här långt

Bostäder BNP väntas i år sjunka med fem procent och arbetslösheten öka till nio procent till följd av coronakrisen. Bostadsmarknaden är hittills relativt opåverkad. Det framgår av SBAB:s nya Bomarknadsnytt.


Robert Boije.

Så kan coronakrisen slå mot bostadsmarknaden

Bostäder Robert Boije, chefsekonom på SBAB, ger sin analys av hur den svenska privatbostadsmarknaden ser ut för dagen och hur framtiden kan tänkas formas i och med coronakrisens allt mer påtagliga närvaro.


Robert Boije.

SBAB: Viktigt undvika att boräntor och arbetslöshet stiger samtidigt

Bostäder SBAB varnar för att boräntorna kan stiga till följd av stigande riskpremier till följd av coronapandemin.