Image
Hur ryms grönskan i stadsrummet?

Grönska i staden behövs – men får inte alltid plats

Energi/miljö Träd och växtlighet i staden får oss människor att trivas och må bra. Grönska förbättrar också luftkvaliteten, gynnar biologisk mångfald och motverkar effekterna av extremväder som skyfall och värmeböljor. Nu startar ett forskningsprojekt som ska undersöka hur våra städer kan bli grönare.


Fastigheter, kvarter och städer behöver anpassas efter klimatförändringarna.

Åsa Romson driver klimatanpassningsprojekt i Malmö tillsammans med fastighetsägare

Energi/miljö I Malmö ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Linköpings universitet tillsammans med fastighetsägare och Malmö stad testa en ny samverkansmodell för att säkra att klimatanpassning genomförs i områden som redan är byggda. Fastighetssverige har pratat med Åsa Romson, forskare på IVL, om projektet, som heter Klimatanpassa tillsammans:
– Det finns ett stort behov av att snabba på och förstärka klimatanpassningarna, särskilt inom områden där vi vet att det är svårt.


Gränsvärdena för klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa, menar IVL.

IVL: "Klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa"

Energi/miljö IVL har lämnat ett remissvar på förslaget till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader. IVL står bakom införandet men anser att gränsvärdena inte är tillräckliga. De borde som minimum ligga i linje med Sveriges klimatmål och målen i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.


På Skanstorget i Göteborg finns många träd, varav en del barrträd.

Stadsplanering: Barrträd ska rädda städernas dåliga luft

Energi/miljö Luften i många svenska städer behöver bli bättre och en lösning är att öka vegetationen. Nu ska ny forskning ta reda på vilka träd som fungerar bäst för att ta upp föroreningar, och hur de bör placeras.
– Barrträd är väldigt intressanta, de har förmågan att ta upp både metaller och partiklar och är gröna året om, säger Malin Gustafsson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.


Skorstenar som spyr ut rök.

Smarta affärsmodeller behövs för återvinning av överskottsvärme

Energi/miljö Inom EU slösas varje år mängder av energi bort genom att outnyttjade värmeflöden inte tas omhand. En fjärdedel av uppvärmningsbehovet som skulle kunna återvinnas från datahallar, industrier och andra anläggningar. Men för att det ska ske behöver det finnas ekonomi och strukturer. Nu startar tre stora EU-satsningar där IVL:s kunskap kring affärsmodeller har en nyckelroll.


IVL:s studie visar att det inte finns några enkla lösningar för att skapa incitament för cirkularitet i komplexa och globala värdekedjor.

IVL: Kombination av styrmedel behövs för att göra byggsektorn cirkulär

Energi/miljö Nationalekonomer vid forskningsinstitutet IVL (Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning) och Svenska Miljöinstitutet har i en studie för Nordiska ministerrådet analyserat hur miljöskatter kan främja byggbranschens övergång till en cirkulär ekonomi i Norden.
– Det behövs så pass höga skattenivåer att det inte är realistiskt att genomföra. I stället behövs en kombination av styrmedel och investeringar, säger Flintull Annica Eriksson, nationalekonom och projektledare på IVL.


MEPS Klimatkalkylering lanseras i oktober 2023 på svenska marknaden. Under 2024 kommer tjänsten att börja användas av försäkringsbolag i övriga Norden.

Klimatkalkylering för försäkringsskador i fastighet lanseras

Energi/miljö Hur påverkar fastighetsreparationer klimatet? CAB Group lanserar Nordens första systemtjänst för automatisk kalkylering av klimatpåverkan av reparationer i fastigheter. Tjänsten MEPS Klimatkalkylering är en del av MEPS, som är försäkringsbranschens standardsystem för hantering av skadeärenden i fastigheter.


Klimatpositiva grannskap vill ta ett helhetsgrepp om byggandets utsläpp.

Klimatpositiva grannskap med hela området i fokus

Energi/miljö I Sverige planeras det just nu för en rad nya stadsdelar med målsättningen att bli klimatneutrala eller till och med klimatpositiva när de står klara. Men hur vet man att en stadsdel verkligen blir klimatneutral? Hur ska man, till exempel, räkna ut och följa upp utsläpp? Det här ska projektet Klimatpositiva grannskap ta reda på.


Återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter.

Smartare återbruk genom nytt Vinnova-projekt

Energi/miljö Bygg- och fastighetssektorn är långt från cirkulär i dagsläget. För att minska klimatutsläpp och resursförbrukning behöver nya arbetssätt och återbruk komma på plats. Det här ska ett så kallat Vinnovaprojekt ta itu med. Fastighetssverige har talat med två av de ansvariga, Sandra Moberg på IVL Svenska Miljöinstitutet och Maja Lindborg på Kaminsky Arkitekter.


"För att avhjälpa för snabb avrinning av skyfall behövs något annat än det gamla vanliga stupröret, brunnen och vattenledningen i marken," säger Johan Holmqvist på IVL.

Sveriges bostadsbolag ligger efter med klimatanpassning – nu får de vägledning

Energi/miljö IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta har som projekt tagit fram en vägledning för hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt med klimatanpassning. Johan Holmqvist på IVL berättar för Fastighetssverige hur det är tänkt att fungera.


Norra Sverige behöver hållbar infrastruktur och bostäder, snabbt.

Nätverk i nybyggarandans Skellefteå ska förenkla återbruk

Energi/miljö I ett helt nytt projekt, som drog igång måndagen den 13 februari och vars projektfinansiering startade 1 januari och gäller i 18 månader, ska aktörer från bygg- och fastighetsbranschen samlas med målet att göra återbruk till en naturlig del av byggprocessen. För Fastighetssverige berättar två av initiativtagarna, Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg vid Skellefteå kommun, och Sebastian Röstberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, om mål och möjliga stötestenar.


Genom Återbruk Väst ska en mindre del av byggmaterialet försvinna som svinn.

Västsverige satsar på återbruk

Energi/miljö Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i landet. Samtidigt materialåtervinns eller återbrukas en försvinnande liten del av avfallet. Nu ska lösningar testas för att öka återbruket inom branschen.


IVL rekryterar Åsa Romson

Karriär IVL Svenska Miljöinstitutet förstärker inom hållbar stadsutveckling och rekryterar Åsa Romson, före detta klimat- och miljöminister och språkrör för Miljöpartiet.


”Måste renovera mer och snabbare”

Energi/miljö Hur kan man energispara i befintliga fastigheter? På IVL och Chalmers i Göteborg har man kartlagt samtliga flerbostadshus i rikets andra stad. Här är den typen av fastigheter som kräver störst renoveringsbehov, och det är syftet till undersökningen.


Link arkitektur rekryterar hållbarhetschef

Karriär Link arkitektur har rekryterat Ivana Kildsgaard till rollen som hållbarhetschef för den svenska verksamheten.


Nytt samarbete för
hållbarhetscertifiering av stadsdelar

Sverige 22 aktörer, bland annat fastighets- och byggbolag, kommuner och organisationer, har dragit igång projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS). Syftet är att förbättra samordningen mellan stat, kommun och privata intressenter.