Image

Byggfelsförsäkringen tas bort - ersätts med en ny försäkring

Juridik I går överlämnades betänkandet ”Rätta bygg-felen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar” till civil- och bostadsminister Stefan Attefall av utredaren Björn Hedlund.
Publicerad den 16 Maj 2013

Utredningens förslag innebär att konsumentskyddet stärks genom att den nuvarande byggfelsförsäkring tas bort och ersätts med en ny försäkring. Den nya försäkringen, kallad åtgärdandeförsäkring, ska säkerställa snabb utredning och snabbt åtgärdande av eventuella fel. Dessutom föreslås effektivisering av plan- och bygglagen genom införande av begreppet ansvarig entreprenör mot vilken byggnadsnämnden direkt kan rikta sitt föreläggande.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på vilka som har ett behov av ett ekonomiskt skydd om det uppstår ett fel eller en skada på en bostadsbyggnad under den tioåriga preskriptionstiden och hur ett sådant skydd kan utformas.

- Den nuvarande byggfelsförsäkringen har inte fungerat bra för konsumenterna. Konsumenterna har svårt att få ersättning från försäkringen, felen blir inte snabbt åtgärdade och konsumenten hamnar i ett tvåfrontskrig mellan försäkringsbolaget och byggentreprenören. Den har därtill varit besvärlig att hantera administrativt för kommunerna. Annan tillämplig lagstiftning säkerställer inte ett snabbt åtgärdande av felen, säger utredaren Björn Hedlund.

-Utredningen föreslår att en ny försäkring utformas på ett för konsumenten bättre sätt. Till skillnad mot idag ska försäkringsbolaget och inte konsumenten utreda eventuella fel eller skador och därefter säkerställa ett snabbt åtgärdande. Eventuella återkrav mellan försäkringsbolag och byggentreprenör eller annan aktör ska hanteras i efterhand. Vi anser även att de så kallade utvecklingsfelen ska omfattas av försäkringen, nu senast gällande de så kallade enstegstätade fasaderna, menar Björn Hedlund.

(Med utvecklingsfel avses fel i konstruktioner och arbeten vars utförande inte avvek från vad som ansågs vara fackmässig standard när konstruktionen tillämpades och arbetet utfördes, men där felen visat sig vid ett senare tillfälle.)

De som ska omfattas av försäkringens skydd föreslås vara enskilda konsumenter som köper byggandet av ett småhus (ny-, till- och ombyggnad) samt bostadsrättsföreningar som uppför flerbostadshus. Detsamma föreslås gälla även vid byggande av fritidshus och ägarlägenheter. Dock omfattas inte så kallade självbyggare och byggnader för hyresrätter av utredningens förslag. Ett krav är att byggkostnaderna ska övergå 445 000 kronor (10 prisbasbelopp, PBB) för att en åtgärdandeförsäkring ska behövas.

Åtgärdandeförsäkringen ska vara obligatorisk precis som dagens byggfelsförsäkring.
Snabbheten vid åtgärdandet av felen tydliggörs genom att utredningen omgående ska påbörjas av försäkringsbolaget efter anmälan. En åtgärdandeplan ska tas fram inom tre månader från anmälan.

Försäkringsbeloppet får begränsas till 50 procent av byggkostnaden, dock lägst 445 000 kronor (10 PBB). Självrisken får inte överstiga 1 PBB för ett småhus eller 5 PBB för ett flerbostadshus. Försäkringen föreslås vara flexibel så att konsumenten kan välja att teckna en försäkring med ett högre försäkringsbelopp och en lägre självrisk.

Försäkringsbolagens återkrav (regressrätt) mot husleverantör, entreprenör, projektör eller annan konsult stärks och bolaget ska i sin regress även ta med krav på ersättning till konsumenten motsvarande dennes självkostnadsrisk.

För konsumenten består de viktigaste förändringarna i att försäkringsbolagen, inte byggkonsumenten, omgående utreder felet och skadan samt att konsumenten får försäkringsbolagen som en stark och kompetent partner för att få felen snabbt åtgärdade. Försäkringen omfattar även fritidshus och de så kallade utvecklingsfelen.

Försäkringen kan komma att bli dyrare än idag men det kan motverkas genom flexibiliteten i konsumentens val av försäkringsbelopp och självrisk. Förhoppningsvis kan även försäkringskostnaden begränsas om konkurrensen ökar genom att fler försäkringsbolag tillhandahåller försäkringen.

Försäkringsbolagen får en aktiv och drivande roll vid åtgärdandet. Anmälningar ska utredas omgående. De så kallade utvecklingsfelen tillkommer för försäkringsbolagen. Större krav kommer att ställas på deras organisation för att möta konsumenterna och för att hantera regresskrav.

Kommunerna får det enklare då de inte behöver bedöma om en byggnad är ett fritidshus eller ett permanenthus. De behöver inte heller granska försäkringsbrev.

För byggbranschen gynnas seriösa företag och de får en mer kompetent motpart i form av försäkringsbolagen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige