Image

Oscar Properties fortsätter växa

Bolag I sin delårsrapport presenterar Oscar Properties ett växande bolag, som nu har totalt 1 116 bostäder under produktion.
Publicerad den 2 Augusti 2017

UR RAPPORTEN:

Perioden januari – juni 2017:
• Nettoomsättningen ökade till 1 614 miljoner kronor (775,2).
• Rörelseresultatet ökade till 547,7 miljoner kronor (112,9).
• Orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter ingick i rörelseresultatet med 286,7 miljoner kronor (–).
• Periodens resultat ökade till 435,8 miljoner kronor (80,4).
• Resultat per stamaktie ökade till 14,83 kronor (2,15).
• Antalet sålda bostäder uppgick till 142 (269).
• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 138 (255).
• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 1 116 (1 047).

Kvartalet april – juni 2017:
• Nettoomsättningen ökade till 865,6 miljoner kronor (330,9).
• Rörelseresultatet ökade till 121,1 miljoner kronor (63,1).
• Periodens resultat ökade till 91,6 miljoner kronor (46,4).
• Resultat per stamaktie ökade till 2,97 kronor (1,28).
• Antalet sålda bostäder uppgick till 40 (80).
• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 138 (255).

Händelser under perioden:
• Oscar Properties startade byggnationen av Helix, det andra av de två tornen i projektet Norra Tornen.
• Årsstämman den 28 april beslutade om utdelning: 1,50 kronor per stamaktie, 20 kronor per preferensaktie och 35 kronor per preferensaktie serie B samt fondemission av 142 817 preferensaktier.
•I april förvärvades tre fastigheter i Södra Värtan för 700 miljoner kronor.
• I april tecknades en förlängning av nuvarande hyresavtal med PRV avseende Uppfinnaren 1. Årshyran höjs från 29 miljoner kronor till 40 miljoner kronor den 1 januari 2020, för sex år framåt.
• Bolaget förvärvade i april fem fastigheter vid Skurusundet i Nacka för 170 miljoner kronor med avsikt att utveckla strandnära bostäder.
• 42 072 preferensaktier av serie B anmäldes för inlösen i enlighet med bolagsordningen. Inlösenlikviden uppgick till 21,3 miljoner kronor.
• Bolaget etablerade sig i Uppsala genom förvärvet av två fastigheter i kvarteret Kvarngärdet för 100 miljoner kronor.
• Bolaget etablerade sig i Göteborg genom förvärv av en fastighet i området Annedal, till en initial köpeskilling om 65 miljoner kronor.
• Styrelsen beslutade att dela upp verksamheten i två affärsområden; Bostadsutveckling respektive Kommersiella fastigheter, i syfte att öka transparensen och skapa ett tydligare fokus.
• Bolaget Allegro Projekt AB tillträddes i början av februari. Köpeskillingen reglerades delvis genom en nyemission motsvarande 493 513 stamaktier.
• Stam- och preferensaktierna i Oscar Properties Holding AB (publ) började handlas på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista.

Händelser efter periodens slut:
• Oscar Properties avyttrade sin andel i fastigheten Murmästaren 3 till Fastighets AB Balder för 150 miljoner kronor. I bokslutet den 30 juni har 23 miljoner kronor i orealiserad värdeförändring i förvaltningsfastighet redovisats i resultat från andelar i joint ventures och intresseföretag.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige