Image

Tobin noteras redan i nästa vecka

Bolag Tobin Properties stamaktier noteras på First North Premier redan på fredag i nästa vecka, den 28 oktober.
Publicerad den 19 Oktober 2016
Erik Karlin. Bild: Tobin Properties
Erik Karlin.

I samband med noteringen säljs stamaktier för drygt 200 miljoner kronor.

Priset per stamaktie har satts till 80 kronor. I samband med noteringen säljs drygt 2,5 miljoner aktier, varav 1,875 miljoner är nyemitterade och 640 000 är befintliga aktier – vd Erik Karlin säljer 300 000 aktier.

Stamaktiernas värde före erbjudandet uppgår till 649 miljoner kronor. Om erbjudandet och den övertilldelningsoption som har utfärdats blir fulltecknade kommer bolagsvärdet efter erbjudandet att uppgå till 830 miljoner kronor.

Erik Karlin och Johan Varland, grundare av Tobin Properties kommenterar:
- När vi startade Tobin Properties 2010 var det med föresatsen att våga utmana konventionerna och skapa en ny typ av fastighetsutvecklingsbolag. Vi ville utveckla bostäder för den moderna storstadsmänniskans behov och önskemål i attraktiva tillväxtområden med goda kommunikationer. Genom den planerade noteringen på Nasdaq First North Premier skapas förutsättningar för att både utveckla befintliga, men också ta oss an nya projekt, i syfte att säkerställa en fortsatt positiv utveckling för bolaget.


FAKTA:

Bakgrund och motiv:
Styrelsen och koncernledningen anser att Erbjudandet och noteringen av Bolagets stamaktier är ett logiskt och viktigt steg i Tobin Properties utveckling, som kommer att ytterligare öka kännedomen om Tobin Properties och stärka dess varumärke. Erbjudandet och noteringen kommer bidra till att bredda Bolagets aktieägarbas samt ge Tobin Properties tillgång till kapitalmarknaden i syfte att underlätta för Bolagets fortsatta tillväxt.

Operationella och finansiella mål:
Tobin Properties har fastställt operationella och finansiella mål i relation till Bolagets strategi enligt följande:
Projektmarginal
• Projektmarginalen, uttryckt som projektvinst genom projektvolym, skall över tid i genomsnitt uppgå till 20 procent. Målet avseende projektmarginalen är framtaget utifrån Bolagets historiska genomsnittliga projektmarginal, som varit något lägre än nuvarande mål, samt dess uppfattning om potentialen i framtida projekt. Styrelsens uppfattning är således att det finansiella målet för projektmarginalen är realistiskt med hänsyn till projektportföljens sammansättning per idag.

Tillväxtmål
• Under 2017 skall Tobin Properties sälja bostäder till ett värde av 2 000 MSEK (inklusive långfristiga lån i föreningar och medinvesterares andelar) samt byggstarta 500 bostäder.

• Under åren 2016-2020 skall försäljningstillväxten i genomsnitt uppgå till 25 procent.

Soliditet
• Tobin Properties soliditet skall överstiga 30 procent.

Utdelningspolicy
Bolagets utdelningspolicy är att årligen dela ut maximalt 25 procent av Bolagets resultat efter skatt, inklusive utdelning på preferensaktier. Innehavare av Bolagets preferensaktier har företräde till utdelning framför stamaktieägare och inom ramen för utdelningspolicyn kommer belopp som delas ut avseende preferensaktier att beaktas innan eventuell utdelning till stamaktieägare fastställs. Beslut om utdelningar och storleken därav kommer vidare att fastställas utifrån Bolagets långsiktiga tillväxt, resultatutveckling och kapitalbehov med hänsyn tagen till vid var tid gällande mål och strategier. Utdelningen ska, i den mån utdelning föreslås, vara väl avvägd med hänsyn till verksamhetens mål, omfattning och risk.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator-toppen om krisbolagets utsatta läge

Bolag Med ett Fastator som redovisar minskat substansvärde, minskande omsättning och en ökande rörelseförlust har styrelseledamoten och tillförordnade vd:n Björn Rosengren inga svårigheter att hålla sig för skratt. Fastighetssverige fångade upp honom för att få hans syn på bolagets framtid.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige