Image

SBB tar bakvägen till börsen

Bolag Genom ett omvänt förvärv av Effnetplattformen tar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden bakvägen till börsen. Dessutom genomför SBB flera stora förvärv, vilket innebär att fastighetsbeståndets värde blir 10,7 miljarder kronor. Bland annat köper SBB Högkullen, som skulle ha noterats på First North i morgon. - Det blev klart i går kväll, säger vd Ilija Batljan till Fastighetssverige på tisdagsmorgonen.
Publicerad den 6 December 2016
Ilija Batljan. Bild: Nicklas Tollesson
Ilija Batljan.

SBB köper samtliga aktier i Högkullen, Gimmel Fastigheter, Kuststaden Holding och Sörmlandsporten.

I det omvända förvärvet köper Effnetplattformen samtliga aktier i SBB och byter namn till SBB.

- Vi skapar en av de största aktörerna inom bostäder och samhällsfastigheter, samtidigt som vi behåller vår lokala förankring. Vi kommer att behålla de starka varumärkena, som Kopparleden, Kuststaden, Gimmel och Högkullen. Det är viktigt att synas och ha förvaltning på de orter där vi är verksamma, säger Ilija Batljan till Fastighetssverige.

Högkullen skulle ha noterats på First North i morgon, när blev den affären klar?
- I går kväll. De har haft sin process. Men det är ett bestånd som passar väl in hos oss.

Högkullens vd Pär-Ola Mannefred blir ansvarig för samhällsfastigheter i nya SBB Norden.

Fastighetsbeståndet i det nya bolaget uppgår till cirka 10,7 miljarder kronor med cirka en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta. Hyresintäkterna beräknas på helårsbasis uppgå till cirka 900 miljoner kronor.

Eget kapital i det nya bolaget uppgår till cirka 2,9 miljarder kronor. Justerad soliditet beräknas komma uppgå till cirka 33 procent.

De fyra största ägarna i det nya bolaget blir Ilija Batljan med bolag, Kvalitena AB, Sven-Olof Johansson genom Compactor Fastigheter AB och Erik Paulsson genom Backahill AB.

Effnetplattformens förvärv av fastighetsbolagen sker genom en apportemission om cirka 406 miljoner aktier i moderbolaget samt en kontantdel om cirka 253 miljoner kronor.


FAKTA/ Genomförandet av affären:
Under förutsättning av erforderliga beslut på en extra bolagsstämma den 16 januari 2017, kommer huvuddragen i transaktionen att vara följande:
• Moderbolaget delar, genom tillämpning av Lex Asea, ut samtliga aktier i det nyskapade helägda dotterbolaget, som blivit ny helägare till Effnet AB. En aktie i Moderbolaget berättigar till en aktie i Nya Effnetplattformen. Förfarandet sker per automatik och kommer inte att kräva någon aktiv åtgärd från aktieägarna.
• Genom transaktionen investeras 20 miljoner SEK av Moderbolagets likviditet i SBB medan övriga likvida medel i Moderbolaget om ca 9 miljoner SEK per 30 september 2016 samt andelarna i intressebolagen Animated Games och Axxonen Properties följer med Nya Effnetplattformen.
• Eftersom utdelningen av andelarna i de tre nybildade dotterbolagen Effnetplattformen Ventures 1-3 redan har verkställs påverkas denna inte av föreliggande transaktion.
• Nya Effnetplattformen kommer att ansöka om notering på First North.
• Moderbolaget förvärvar samtliga aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (efter dess förvärv av AB Högkullen (publ) och Gimmel Fastigheter AB), Kuststaden Fastigheter AB och Sörmlandsporten AB samt tar över de utestående preferensaktierna och konvertiblerna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (inklusive utestående preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ)). För det fall att dessa konvertibler, preferensaktier och teckningsoptioner konverteras till stamaktier kan ägarbilden komma att ändras. Förvärvet sker genom apportemissioner om totalt ca 406 miljoner stamaktier, varav ca 218 miljoner A-aktier och ca 188 miljoner B-aktier, motsvarande ca 98,25 % av aktiekapitalet och ca 99,70 % rösterna efter emissionen. Samt en kontantdel om ca 253 miljoner SEK. Moderbolagets nuvarande aktieägare kommer efter förvärvet att inneha ca 7 miljoner B-aktier, motsvarande ca 1,75 % av kapitalet och ca 0,30 % av rösterna. Det totala antalet aktier i Moderbolaget uppgår efter den föreslagna apportemissionen till ca 413 miljoner aktier. Eget kapital i Moderbolaget, som byter namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), beräknas efter genomförda transaktioner uppgå till ca 2,9 miljarder SEK, inklusive preferensaktiekapital.


FAKTA/ FASTIGHETSBESTÅNDET

SBB:s mål är att inneha ett fastighetsbestånd till ett värde av 20-25 miljarder kronor inom fem år.

Bolagen:

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
Bolaget grundades av Ilija Batljan 2016 och äger bostads- och samhällsfastigheter i Norden och har som grundidé att äga och förvalta fastigheterna långsiktigt samt att utveckla nya bostäder. Genom bolagets stora samhällsengagemang utgör bolaget en uthållig och socialt ansvarig samarbetspartner för kommuner och andra intressenter.

AB Högkullen (publ)
AB Högkullen (publ) är ett fastighetsbolag inriktat på att erbjuda kommuner och privata omsorgsföretag lokaler för boenden med särskild service enligt LSS. Genom en effektiv organisation med djup kunskap och lång erfarenhet inom sin nisch har bolaget etablerat sig som ett uppskattat privat alternativ på en fragmenterad marknad. Bolagets marknad skapas av det behov som finns avseende LSS-bostäder och det legala krav som åligger kommunerna i Sverige att erbjuda dessa boenden till de som behöver det.

Gimmel Fastigheter AB
Bolaget äger, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter. Bolaget verkar för god fastighetsförvaltning samt lokalt engagemang på de orter där fastigheterna är belägna. Fastighetsbeståndet utgörs av välförvaltade bostadsfastigheter belägna i Sundsvall, Söderhamn och Bollnäs.

Sörmlandsporten AB
Bolaget äger och förvaltar bostäder och kommersiella fastigheter i Sörmlandsregionen. Bolaget äger fastigheter i bl.a. Nyköping, Nykvarn och Gnesta. Sörmland är en strategiskt belägen tillväxtregion med pendlingsavstånd till flera större orter. Genom en aktiv förvaltning och lokal närvaro skapar Sörmlandsporten mervärden för sina hyresgäster.

Kuststaden Fastigheter AB
Bolaget är ett långsiktigt och lokalt förankrat fastighetsbolag vars fastighetsbestånd utgörs av bostadsfastigheter, med inslag av kommersiella centrumlokaler, i östra Småland samt på Gotland. Bolaget äger fastigheter i Kalmar, Nybro, Oskarshamn, Visby och Västervik. Genom att utveckla, förädla och förvalta fastigheter i egen regi kan Kuststaden erbjuda både bostäder och lokaler med god standard och trygghet.

Fastighetsbeståndet
SBBs samlade fastighetsbestånd kommer initialt att bestå av 455 fastigheter med en total uthyrningsbar area om ca en miljon kvadratmeter och hyresintäkter beräknat på helårsbasis om ca 900 miljoner SEK. Det totala marknadsvärdet, enligt externa värderingar, uppgår till ca 10,7 miljarder SEK. Proforma kommer SBB att ha ett eget kapital på ca 2,9 miljarder SEK, inklusive preferensaktiekapital.

FAKTA/TIDSPLAN
# Informationsmemorandum till aktieägarna i Effnetplattformen AB avses hållas tillgängligt hos Effnetplattformen AB och på dess hemsida från omkring den 2 januari 2017.
# Extra bolagsstämma i Effnetplattformen AB hålls den 16 januari 2017.
# Styrelsen föreslås bli bemyndigad besluta om avstämningsdag för utdelning av aktierna i Nya Effnetplattformen.
# Nya Effnetplattformen avses noteras på First North snarast möjligt.- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så vill internationella aktören växa på Göteborgs heta logistikmarknad

Bolag Verdion fortsätter växa i Sverige – senast genom en tung investering i Bäckebol i Göteborg. För Fastighetssverige berättar Johan Nihlmark, Head of Business Development Nordics på Verdion, om synen på Göteborg som logistikmarknad och tillväxtambitionerna i staden, nya satsningar på spekulationsutveckling och om hur man ser på 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige